Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Služby občanům > Úřady

Březnové zasedání zastupitelstva města se ve Dvoře Králové odkládá o měsíc

Redakce / 9.03.2021, Dvůr Králové nad Labem
V pondělí 8. března 2021 odpoledne bylo známeno, že se ve Dvoře Králové neuskuteční zasedání zastupitelstva města (dále ZM) v avizovaném termínu - tedy v úterý 16. března, ale bude odloženo na nový termín - úterý 13. dubna od 16:00 hod. v sále Hankova domu. Zastupitelstvo se tak sejde až po 4 měsících, což mu umožňuje vyhlášený nouzový stav.

Jak nám potvrdil Jan Jarolím, starosta města, odložení konání zasedání ZM řešil již na konci minulého týdne poté, co mu chodily postupně omluvenky na plánované zastupitelstvo. “Domluvili jsem se s členy opozice, že nemá smysl za takových podmínek zasedání uskutečnit. Radní navíc neshledali žádný bod programu tak důležitý a časové naléhavý, abychom jej museli projednat v původním termínu ZM,” sdělil portálu kralovedvorsko.cz Jarolím. Aktuálně je (k 8. březnu 2021) ve Dvoře Králové oficiálně 263 nakažených lidí, v Náchodě 450, v Trutnově 257, v Jičíně 315, v Nové Pace 220.

Jako důvod odkladu zasedání ZM však město v tiskové zprávě uvedlo, že “jednotlivá krizová opatření v době nouzového stavu totiž různým způsobem omezují zasedání, přičemž cílem je, aby se zasedání konala jen v nezbytných případech, a tak se minimalizovala rizika šíření nákazy”.

Zpřísněná protiepidemická opatření však sama o sobě nijak zasedání ZM neomezuje v samotném jeho konání. Vyhlášený a stále platný nouzový stav však umožňuje prodloužení tříměsíční lhůty pro konání mezi jednotlivými zasedání zastupitelstev (poslední se ve Dvoře konalo 10. prosince 2020). Vyhlášená krizová opatření jen upravují možné konání zasedání tak, aby se v rámci jeho konání co nejvíce omezilo možné šíření nákazy. V některých městech z těchto důvodů došlo ke změně místa konání, aby dostatečně velký prostor umožnil bezpečné dodržování 2metrových rozestupů mezi lidmi. Rozestupy mezi stoly zastupitelů i vedoucích odborů byly na zasedání ve Dvoře Králové dodrženy již v rámci předchozích zasedání, z toho prosincové se konalo již v době nouzového stavu, který trvá v ČR již od 5. října 2020.

Právě v Náchodě bylo odloženo únorové zasedání ZM o měsíc na 15. března. Dle tiskové mluvčí Niny Adlof byla tehdy polovina rady města v karanténě nebo nemocná. Příští týden - 15. března 2021 - se však zasedání konat bude a to v městském divadle. Zastupitelé, kteří se nemohou z důvodu nemocni či karantény zasedání účastnit prezenčně, mají možnost se připojit i hlasovat on-line. Veřejnost může zasedání online pouze sledovat, nemůže však nijak se zastupiteli na dálku komunikovat. 

V Trutnově se konalo poslední jednání zastupitelstva 1. března 2021, tedy v době nouzového stavu a stále vysokých čísel nakažených. Dle Michaely Dědkové, tiskové mluvčí města, zasedání ZM proběhlo v klasické prezenční formě, jen místo malého sálu byl kvůli nutnosti dodržení 2metrového odstupu využitý prostor velkého sálu radnice. Na jednání chyběli 3 omluvení zastupitelé, což je považováno za obvyklé číslo. Nijak výjimečně nízký či vysoký nebyl ani počet přítomných osob z veřejnosti. Zastupitelé vždy před konáním zasedání dostanou pozvánku, na kterou v případě neúčasti odpoví oznámením, že nepřijdou, a jsou tak omluveni. Tiskové mluvčí města Trutnova není známo, že by někdo ze zastupitelů nebyl přítomen z důvodu současné epidemické situace nebo požadoval z toho důvodu on-line připojení k jednání.

V Chebu, městě postiženém podobně jako Dvůr Králové v měsíci únoru vysokým počtem nemocných, přetíženou nemocnicí a uzávěrou okresu, se koná zasedání zastupitelstva každý měsíc. Konalo se i 24. února a plánuje se i březnový termín, kdy jedinou změnou se stalo místo konání. V únoru bylo zasedání přemístěno do prostoru tamního kulturního centra, na březnové jednání se zastupitelstvo sejde dokonce v aule tamní vysoké školy. Dle tiskové mluvčí města Chebu se z jednání omluvil obvyklý počet zastupitelů (2-3), výrazně jiná nebyla ani účast občanů, kterým byl vyhrazen oddělený prostor. Další zajímavostí je fakt, že veřejnost má na chebském zastupitelstvu prostor pro diskusi vždy v 16 hod., ať je jednání jakkoliv dlouhé (začíná ve 14 hod.). Samozřejmě mohou být občané přítomní po celou dobu jednání a zapojit se do diskuse ohledně jakéhokoliv bodu programu. Třicetičlenné chebské zastupitelstvo je zároveň přenášeno živě on-line a k dispozici je i videozáznam. Devítičlenná rada města se schází v této náročné době on-line. 

Více o podmínkách konání zasedání ZM během aktuálně vyhlášeného nouzového stavu je zveřejněno na webu ministerstva vnitra. Vybrané body a odpovědi přinášíme níže v textu.

Informace pro obce - konání zasedání zastupitelstev obcí od 25. února 2021

III.

Dopady krizových opatření na jednání zastupitelstev obcí

 • Krizové opatření č. 61/2021 Sb. ani mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN nebrání tomu, aby se zasedání zastupitelstev konala v čase od 5:00 do 21:00.
 • Pro účast zastupitelů i veřejnosti lze na ně vztáhnout výjimky stanovené v bodech II.1 a II.5 krizového řízení (z hlediska členů zastupitelstev lze jejich účast chápat jako výkon činnosti obdobné pracovní činnosti, z hlediska veřejnosti pak jako účast na neodkladné úřední záležitosti, když v jiném termínu by občan nemohl uplatnit svá práva účasti na jednání zastupitelstva, zejm. právo vyjadřovat stanoviska k projednávaným věcem podle § 16 odst. 2 písm. c/ zákona o obcích).
 • Z krizového opatření č. 61/2021 Sb. se však na jednání zastupitelstva (rady) obce či kraje neuplatní omezení stanovená v čl. VI, vztahující se na jednání orgánů právnických osob (k tomu srov. dále).
 • Kromě toho se na jednání zastupitelstva obce v plné míře uplatní pravidla stanovená zákonem č. 128/2000 sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (zejm. § 93 zákona o obcích).
 • Okruh záležitostí, které mohou být na zasedání zastupitelstva obce projednávány, není nijak omezen (2). Je však vhodné, aby se zasedání konala jen v případech, kdy je to nezbytné, tj. jestliže je třeba projednat a schválit určité zcela neodkladné záležitosti (hrozí-li "nebezpečí z prodlení”).

Otázek a odpovědi:

Mohou být členové zastupitelstva účastni na jednání zastupitelstva distančně?

 • Zákon o obcích vychází z osobní účasti členů zastupitelstva na jednání zastupitelstva, a to v době, kdy jednání probíhá (srov. § 92 odst. 3 zákona o obcích, podmiňující usnášeníschopnost zastupitelstva přítomností nadpoloviční většiny členů zastupitelstva).
 • To však neznamená, že je vyloučena distanční účast zastupitelů, pokud obec shledá, že je takový způsob účasti i nadále vhodný (optimálně jen části členů zastupitelstva). Podmínkou je účast zastupitelům tzv. "v reálném čase", jímž je třeba rozumět v čase, kdy probíhá zasedání. Typickými příklady, jak lze zasedání provést, jsou videokonference nebo telekonference, při nichž jsou členové zastupitelstva obce "přítomni" při jednání distančním způsobem (nikoli tedy fyzicky v jednací místnosti), avšak "on-line".
 • Právní nárok na distanční účast zastupitelů (či veřejnosti) zastupitelé (či veřejnost) nemají. Záleží na rozhodnutí obce, zda takovou možnost umožní (např. s přihlédnutím ke svým technickým možnostem apod.).
 • Není však možné konat zasedání tzv. per rollam, tedy aby členové zastupitelstva předem písemně zaslali svá stanoviska k navrženým věcem a svá rozhodnutí. Zákon o obcích totiž stanoví bezvýjimečný princip veřejnosti zasedání, přičemž současně upravuje i pravidla usnášeníschopnosti, při níž vychází z počtu přítomných členů zastupitelstva. Zasedání tedy musí probíhat v určitém okamžiku a v tomto okamžiku se jej též zastupitelé účastní (aby jejich účast a případné hlasování měly právní relevanci). To by v případě hlasování per rollam splněno nebylo.
 • Ministerstvo vnitra připravilo změnu zákona o obcích, která by měla podmínky pro distanční účast zastupitelů upravit výslovně. Po projednání vládou byla předložena Poslanecké sněmovně, kde je vedena jako sněmovní tisk č. 1113.
   

Počítání tříměsíční lhůty pro konání zastupitelstev

 • Doba, po níž trvá nouzový stav, tj. nyní doba od 5. 10. 2020 od 0:00 do ukončení, není započítávána do plynutí maximální tříměsíční lhůty pro konání jednotlivých zasedání zastupitelstev, stanovené v § 92 odst. 1 zákona o obcích. Jednotlivá krizová opatření v době nouzového stavu totiž různým způsobem omezují zasedání, přičemž jejich cílem je konat zasedání jen v nezbytných případech. Samo o sobě splnění tříměsíční lhůty takovým nezbytným případem (v porovnání s riziky šíření nákazy COVID-19) nebylo, proto doba trvání nouzového stavu započítána není. Trvat na tom, aby se zasedání konalo i v době nouzového stavu, jen pro splnění této zákonné lhůty, by tedy bylo zcela zjevně proti smyslu nouzového stavu, tedy proti minimalizaci rizik k šíření nákazy.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, Město Dvůr Králové n. L., novinky.cz

 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 896x
 
Hodnocení článku:
18.10.2022 - Ustavující zastupitelstvo bylo ve Dvoře Králové posunuto ze čtvrtka 20. října na pondělí 24. října 2022 od 16 hodin v Hankově domě.
11.10.2022 - Ve středu 12. října odpoledne bude probíhat údržba telefonní ústředny ve dvorské nemocnici. Může se tedy stát, že se tam v tuto dobu nebudete moc dovolat.
29.08.2022 - Na konci srpna navštívil Safari park letos již půl milióntý návštěvník.

Volná pracovní místa
Pracovník/ice v soc. službách (Domov důchodců)

Asistent/ka prodeje (JUTA, a.s.)

Zdravotní sestra (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí